Giô-suê 2:14

Giô-suê 2:14 BPT

Hai người đồng ý bảo, “Mạng chúng tôi sẽ thế cho mạng của chị, nếu chị không tiết lộ cho ai biết việc làm của chúng tôi. Sau khi Chúa ban cho chúng tôi đất nầy, chúng tôi sẽ đối xử tử tế với chị.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share