Giô-suê 2:1

Giô-suê 2:1 BPT

Giô-suê, con trai của Nun, từ A-ca-xia bí mật phái hai người thám thính đi và dặn họ, “Các anh hãy đi thám thính xứ, nhất là thành Giê-ri-cô.” Vậy các người thám thính đến Giê-ri-cô và vào nhà của một gái điếm tên Ra-háp.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share