Giô-suê 16:5

Giô-suê 16:5 BPT

Sau đây là phần đất cấp cho họ hàng Ép-ra-im: Ranh giới họ bắt đầu từ Át-ta-rốt A-đa về phía đông chạy lên vùng thượng Bết-hô-rôn
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share