Gióp 28:3

Gióp 28:3 BPT

Các thợ mỏ mang đèn đuốc, và đi tìm sâu trong mỏ để kiếm quặng nơi tối tăm.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 28:3