Gióp 28:1

Gióp 28:1 BPT

“Bạc lấy ở mỏ lên, và có nơi luyện vàng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 28:1