Gióp 21:8

Gióp 21:8 BPT

Chúng thấy con cái đầy đàn quanh mình; Chúng nhìn con cái mình lớn lên.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share