Gióp 21:32

Gióp 21:32 BPT

Chúng được đưa xuống huyệt mả, nấm mồ chúng có người trông chừng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 21:32