Gióp 21:30

Gióp 21:30 BPT

Trong ngày Thượng Đế nổi giận và trừng phạt, thì bọn gian ác được bình yên.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 21:30