Gióp 21:22

Gióp 21:22 BPT

Không ai có thể dạy khôn cho Thượng Đế; Ngài là Đấng xét xử những kẻ có tước vị.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share