Gióp 21:21

Gióp 21:21 BPT

Chúng chẳng lo đến gia đình mà chúng sẽ để lại, khi đời chúng đến chỗ tận cùng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share