Gióp 21:20

Gióp 21:20 BPT

Mắt chúng phải chứng kiến sự diệt vong của mình, và phải chịu hình phạt dưới cơn thịnh nộ của Đấng Toàn Năng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share