Gióp 21:15

Gióp 21:15 BPT

Đấng Toàn Năng là ai mà chúng tôi phải phục vụ? Cầu nguyện với Ngài thì có lợi gì?’
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share