Gióp 21:14

Gióp 21:14 BPT

Chúng bảo Thượng Đế, ‘Hãy để chúng tôi yên! Chúng tôi không muốn biết đến đường lối Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 21:14