Gióp 21:10

Gióp 21:10 BPT

Bò đực của chúng truyền giống không sai sẩy; bò cái của chúng sinh ra bò con khoẻ mạnh.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share