Gióp 21:1

Gióp 21:1 BPT

Bấy giờ Gióp trả lời
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share