Giăng 15:7

Giăng 15:7 BPT

Nếu các con ở trong ta và lời dạy của ta ở trong các con, thì các con có thể cầu xin bất cứ điều gì, sẽ được điều ấy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Giăng 15:7

Share