Giê-rê-mi 30
BPT

Giê-rê-mi 30

30
Lời hứa về niềm hi vọng
1Sau đây là lời CHÚA phán cùng Giê-rê-mi.2CHÚA là Thượng Đế của Ít-ra-en phán: “Hỡi Giê-rê-mi, hãy viết vào trong một quyển sách những lời ta nói cùng ngươi.”3CHÚA phán, “Sẽ có ngày ta mang Ít-ra-en và Giu-đa về từ chốn tù đày. Ta sẽ trả chúng về lại xứ mà ta đã cấp cho tổ tiên chúng nó, và chúng nó sẽ nhận làm sản nghiệp!” CHÚA phán vậy.
4CHÚA phán như sau về dân Ít-ra-en và Giu-đa:5CHÚA phán như sau:
“Chúng ta nghe dân chúng khóc lóc vì sợ hãi.
Họ khiếp sợ vì không có hòa bình.
6Hãy hỏi câu nầy, suy nghĩ cho kỹ:
Đàn ông không thể sinh con.
Vậy tại sao ta thấy mọi đàn ông khỏe mạnh
ôm bụng đau đớn như đàn bà sắp đẻ?
Tại sao mặt ai cũng tái ngắt lại
như mặt người chết?
7Đó là ngày kinh khủng!
Sẽ không có thời kỳ nào như vậy cả.
Đó là thời kỳ vô cùng khốn đốn cho dân Gia-cốp,
nhưng chúng sẽ được giải thoát khỏi thời kỳ ấy.”
8CHÚA Toàn Năng phán, “Lúc ấy ta sẽ bẻ cái ách khỏi cổ chúng và cắt đứt dây buộc chúng. Những dân ngoại quốc sẽ không còn bắt dân ta làm tôi mọi nữa.9Chúng sẽ phục vụ CHÚA là Thượng Đế chúng và Đa-vít, vua chúng#Đa-vít, vua chúng 30:9 Đây là một vị vua khác của Ít-ra-en cũng vĩ đại như vua Đa-vít. mà ta sẽ sai đến.
10Vậy hỡi dân Gia-cốp, kẻ tôi tớ ta, đừng sợ.
Hỡi Ít-ra-en, đừng kinh hoảng,” CHÚA phán vậy.
“Ta sắp giải cứu các ngươi khỏi xứ xa xôi
mà các ngươi bị làm tù binh#làm tù binh 30:10 Dân chúng bị bắt làm tù binh và bị đày đi xa. Ở đây muốn nói đến dân Do-thái bị đày qua Ba-by-lôn..
Ta sẽ giải thoát gia đình các ngươi khỏi xứ đó.
Dân Gia-cốp sẽ bình yên
và được an ninh trở lại;
Sẽ không còn kẻ thù nào đe dọa chúng.”
11CHÚA phán, “Ta sẽ ở cùng và giải cứu ngươi.
Ta sẽ hoàn toàn tiêu diệt mọi nước
mà ta phân tán ngươi đến,
nhưng ta sẽ không hoàn toàn tiêu diệt ngươi.
Ta sẽ trừng phạt ngươi một cách công bình,
Nhưng ta vẫn phải trừng phạt ngươi.”
12CHÚA phán như sau: “Các ngươi bị một vết thương
không thể chữa lành;
vết thương ngươi sẽ không bao giờ lành.
13Sẽ không có ai biện hộ cho ngươi,
không có thuốc chữa vết thương ngươi.
Nên ngươi sẽ không thể nào được lành.
14Tất cả các dân trước kia
vốn là bạn hữu ngươi đã quên ngươi.
Chúng chẳng ngó ngàng gì đến ngươi.
Ta đã làm thương tổn ngươi
như kẻ thù vẫn làm.
Ta đã trừng phạt ngươi nặng nề,
vì tội ngươi quá lớn, lỗi ngươi quá nhiều.
15Tại sao ngươi kêu khóc thảm thiết
về vết thương mình?
Không có thuốc chữa cho nỗi đau của ngươi.
Ta làm những điều nầy vì tội quá lớn,
và lỗi quá nhiều của ngươi.
16Nhưng tất cả các dân tộc đã tiêu diệt ngươi
nay sẽ bị tiêu diệt.
Mọi kẻ thù ngươi sẽ làm tù binh trong các xứ khác.
Những kẻ đánh cắp tài sản ngươi,
sẽ bị đánh cắp lại.
Những kẻ cướp đoạt của cải ngươi trong chiến tranh,
sẽ bị cướp đoạt lại.
17Ta sẽ phục hồi sức khoẻ ngươi
chữa lành các vết thương ngươi,” CHÚA phán vậy,
“vì các dân khác đã đày ngươi đi.
Chúng cho rằng các ngươi là đồ phế thải#đồ phế thải 30:17 Những người bị những người khác loại ra khỏi nhóm, không được ưa thích hay kính trọng..
Chúng nói, ‘Không ai ngó ngàng gì đến Giê-ru-sa-lem cả!’”
18CHÚA phán như sau:
“Ta sắp phục hồi lại lều
của dân cư Gia-cốp như trước,
và ta sẽ thương hại nhà Ít-ra-en.
Thành#Thành 30:18 Đây có lẽ là thành Giê-ru-sa-lem nhưng cũng có thể ám chỉ tất cả các thành phố trong Ít-ra-en và Giu-đa. sẽ được xây lại trên đồi đổ nát của nó,
và cung vua sẽ đứng trên chỗ cũ.
19Dân ở những nơi đó sẽ hát ca ngợi,
sẽ có tiếng cười vui.
Ta sẽ cho chúng có nhiều con,
dân số chúng sẽ đông đảo.
Ta sẽ mang vinh dự đến cho chúng,
Sẽ không ai khinh dể chúng.
20Dòng dõi chúng sẽ giống như xưa.
Ta sẽ lập chúng lên làm
một dân hùng mạnh trước mặt ta,
và ta sẽ trừng phạt các dân tộc
đã làm tổn thương chúng.
21Một người trong chúng sẽ lãnh đạo chúng,
quan cai trị chúng xuất thân từ giữa chúng.
Người sẽ đến cùng ta khi ta gọi.
22Cho nên các ngươi sẽ làm dân ta,
và ta sẽ làm Thượng Đế các ngươi.”
23Nầy! Có cơn bão từ CHÚA thổi đến!
Ngài nổi giận và ra tay trừng phạt dân chúng.
Cơn trừng phạt ào đến như vũ bão
giáng trên mọi kẻ ác.
24CHÚA sẽ vẫn nổi giận
cho đến khi Ngài trừng phạt chúng xong.
Ngài sẽ vẫn còn giận,
cho đến khi Ngài thi hành xong
sự trừng phạt như Ngài đã định.
Khi ngày đó đến,
thì dân Giu-đa sẽ hiểu.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.