Giê-rê-mi 24:1

Giê-rê-mi 24:1 BPT

Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn bắt Giê-hô-gia-kin, con Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, các quần thần cùng tất cả những thợ khéo, thợ đồng của Giu-đa. Vua bắt họ khỏi Giê-ru-sa-lem và đày sang Ba-by-lôn. Lúc ấy CHÚA chỉ cho tôi hai giỏ trái vả đặt trước đền thờ CHÚA.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Giê-rê-mi 24:1