Giê-rê-mi 14:11

Giê-rê-mi 14:11 BPT

Rồi CHÚA phán, “Chớ cầu những điều lành đến cho dân Giu-đa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share