Giê-rê-mi 1:2

Giê-rê-mi 1:2 BPT

CHÚA phán cùng Giê-rê-mi vào năm thứ mười ba triều Giô-xia, con Am-môn, vua xứ Giu-đa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share