Giê-rê-mi 1:19

Giê-rê-mi 1:19 BPT

Họ sẽ chống đối ngươi nhưng sẽ không thắng ngươi nổi vì ta ở cùng ngươi để bảo vệ ngươi!” CHÚA phán vậy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share