Giê-rê-mi 1:16

Giê-rê-mi 1:16 BPT

Và ta sẽ loan báo phán quyết của ta nghịch cùng dân ta vì họ đã làm ác, quay lưng khỏi ta. Họ đã dâng sinh tế cho các thần khác, và bái lạy các tượng chạm do tay mình làm ra.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share