Giê-rê-mi 1:12

Giê-rê-mi 1:12 BPT

CHÚA phán cùng tôi, “Ngươi thấy đúng, vì ta đang trông chừng để chắc chắn rằng lời ta sẽ thành sự thật.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share