Giê-rê-mi 1:10

Giê-rê-mi 1:10 BPT

Ngày nay ta đã đặt ngươi coi sóc các dân, các nước. Ngươi sẽ nhổ và phá sập, hủy diệt và lật đổ, xây dựng và trồng trọt.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share