Quan án 7:21

Quan án 7:21 BPT

Mỗi người của Ghi-đê-ôn đều đứng yên tại vị trí mình quanh trại trong khi đó quân Mi-đi-an bắt đầu la ó và bỏ chạy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share