Quan án 7:16

Quan án 7:16 BPT

Ghi-đê-ôn chia ba trăm người ra làm ba toán. Ông trao cho mỗi người một cây kèn và một bình không, bên trong có đuốc cháy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share