Quan án 7:10

Quan án 7:10 BPT

Nhưng nếu ngươi sợ không dám đi xuống thì mang Phu-ra, đầy tớ ngươi đi với ngươi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share