Quan án 6:8

Quan án 6:8 BPT

thì Ngài sai một nhà tiên tri đến bảo họ, “CHÚA là Thượng Đế của Ít-ra-en phán: Ta đã mang ngươi ra khỏi Ai-cập, đất nô lệ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share