Quan án 6:5

Quan án 6:5 BPT

Quân Mi-đi-an mang lều đến cùng với các súc vật đông như cào cào để phá hoại đất đai. Người và lạc đà của chúng đông không thể đếm được.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share