Quan án 6:4

Quan án 6:4 BPT

Chúng dựng trại trong xứ và tiêu hủy hết mùa màng dân Ít-ra-en đã trồng cho đến Ga-xa. Chúng không chừa cho dân Ít-ra-en thứ gì cả, luôn cả chiên, gia súc, hay lừa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share