Quan án 6:39

Quan án 6:39 BPT

Ghi-đê-ôn thưa cùng Thượng Đế, “Tôi chỉ xin một điều nữa thôi Ngài đừng giận. Hãy để tôi thử một lần nữa. Lần nầy miếng lông phải khô nhưng đất xung quanh phải ướt sương.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share