Quan án 6:37

Quan án 6:37 BPT

Tôi sẽ để một miếng lông chiên trên sàn đạp lúa. Nếu sương chỉ làm ướt miếng lông mà đất thì khô thì tôi biết CHÚA dùng tôi để giải cứu Ít-ra-en như Ngài nói.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share