Quan án 6:34

Quan án 6:34 BPT

Thần linh CHÚA nhập vào Ghi-đê-ôn, ông liền thổi kèn và kêu gọi người A-bi-ê-rít theo mình.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share