Quan án 6:33

Quan án 6:33 BPT

Tất cả dân Mi-đi-an, dân A-ma-léc, và các dân khác từ phía đông họp nhau lại, băng qua sông Giô-đanh và đóng trại trong thung lũng Ghít-rê-ên.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share