Quan án 6:32

Quan án 6:32 BPT

Cho nên từ hôm đó Ghi-đê-ôn có tên Giê-ru Ba-anh, nghĩa là “Hãy để Ba-anh tự chiến đấu lấy với nó,” vì Ghi-đê-ôn đã phá sập bàn thờ của Ba-anh.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share