Quan án 6:30

Quan án 6:30 BPT

Họ liền bảo Giô-ách, “Mang con trai ông ra đây. Nó dám phá sập bàn thờ Ba-anh và đốn tượng A-sê-ra bên cạnh. Nó phải chết!”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share