Quan án 6:3

Quan án 6:3 BPT

Hễ khi nào dân Ít-ra-en trồng trọt thì dân Mi-đi-an, dân A-ma-léc, và các dân khác từ miền đông đến tấn công họ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share