Quan án 6:29

Quan án 6:29 BPT

Các người trong thành hỏi nhau, “Ai làm chuyện nầy vậy?” Sau khi dọ hỏi thì có người mách, “Ghi-đê-ôn, con Giô-ách làm đó.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share