Quan án 6:27

Quan án 6:27 BPT

Vậy Ghi-đê-ôn gọi mười tên đầy tớ và làm theo y như CHÚA dặn. Nhưng Ghi-đê-ôn sợ gia đình và các dân trong thành trông thấy cho nên ông làm các chuyện đó ban đêm, không dám làm ban ngày.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share