Quan án 6:26

Quan án 6:26 BPT

Rồi xây một bàn thờ cho CHÚA là Thượng Đế ngươi bằng đá theo thứ tự ngay trên đồi nầy. Hãy giết và thiêu con bò đực thứ nhì trên bàn thờ, dùng gỗ của tượng A-sê-ra làm củi.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share