Quan án 6:25

Quan án 6:25 BPT

Đêm đó CHÚA bảo Ghi-đê-ôn, “Hãy bắt con bò đực thứ nhì bảy tuổi. Hãy triệt hạ bàn thờ Ba-anh của cha ngươi, chặt tượng A-sê-ra kế bên.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share