Quan án 6:2

Quan án 6:2 BPT

Vì người Mi-đi-an rất mạnh và hung bạo đối với dân Ít-ra-en cho nên người Ít-ra-en tìm các chỗ ở trong núi, trong các hang hốc và những nơi an toàn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share