Quan án 6:10

Quan án 6:10 BPT

Rồi ta bảo ngươi, ‘Ta là CHÚA, Thượng Đế ngươi. Hãy sống trong xứ dân A-mô-rít, nhưng đừng bái lạy thần của chúng nó.’ Nhưng ngươi không vâng lời ta.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share