Quan án 6:1

Quan án 6:1 BPT

Dân Ít-ra-en lại làm điều CHÚA cho là quấy nên trong bảy năm CHÚA trao họ cho dân Mi-đi-an.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share