Ê-sai 63:19

Ê-sai 63:19 BPT

Chúng tôi trở thành như dân chưa hề được Ngài cai trị, như những kẻ chưa hề mang danh Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share