Ê-sai 63:18

Ê-sai 63:18 BPT

Dân Ngài có được đất đai trong một thời gian, rồi bây giờ kẻ thù đến chà đạp nơi thánh Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share