Ê-sai 63:16

Ê-sai 63:16 BPT

Ngài là cha chúng tôi. Áp-ra-ham không biết chúng tôi là con cháu người, còn Ít-ra-en cũng không nhận ra chúng tôi. Lạy Chúa, Ngài là cha chúng tôi. Ngài được gọi là “Đấng từ xưa nay vẫn giải cứu chúng tôi.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 63:16