Ê-sai 63:14

Ê-sai 63:14 BPT

Như trâu bò đi xuống thung lũng, Thần Linh của CHÚA ban cho dân chúng một nơi an nghỉ. Lạy CHÚA, đó là cách Ngài dẫn dắt dân Ngài, vì thế mà Ngài nổi danh lạ lùng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share