Ê-sai 63:1

Ê-sai 63:1 BPT

Người đang đến từ Ê-đôm, từ thành Bốt-ra, mặc áo quần đỏ rực là ai? Ai ăn mặc áo quần sang trọng và đi tới hiên ngang cùng với quyền năng mình? Ngài phán, “Ta nói ra lẽ phải. Ta có quyền cứu ngươi.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 63:1