Ê-sai 44:27

Ê-sai 44:27 BPT

Ta ra lệnh cho các chỗ nước sâu rằng, ‘Hãy khô cạn đi! Ta sẽ khiến các suối nước ngươi cạn khô!’
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share